EZSkate with EZBrake Prototype (2 of 22)Side view - note knee protector

Side view - note knee protector