EZSkate with EZBrake Prototype (3 of 22)Stabilizer can move forward

Stabilizer can move forward