EZSkate with EZBrake Prototype (5 of 22)Side view with brake

Side view with brake