EZSkate with EZBrake Prototype (11 of 22)Bottom view - note brake pad

Bottom view - note brake pad