EZSkate with EZBrake Prototype (12 of 22)Bottom view

Bottom view