EZSkate with EZBrake Prototype (13 of 22)Bottom view

Bottom view