EZSkate with EZBrake Prototype (14 of 22)Side view with brake

Side view with brake